lfrejser golfferie tyrkiet portugal spanien irland
                

                                                     

   

       
 
Forside 

 

Rejsebetingelser pr.  d. 30.6 2022

Arrangement
Rejserne i dette program er arrangeret af Fairway Tours Golf Rejser Aps i samarbejde med flyselskaber, hoteller og lokale tur operatører 

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende for såvel kunde som Fairway Tours Golf Rejser Aps når depositum er betalt og modtaget af Fairway Tours Golf Rejser Aps. Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig, at have accepteret vilkårene i nærværende rejsebetingelser. Evnt. specielle ekstra betingelser, der er anført på bekræftelsen/fakturaen går forud for de her nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. De rejsendes navne skal oplyses, nøjagtigt som angivet i passet af hensyn til flybilletten. Sker dette ikke, hæfter bestiller selv for evt. ekstraudgift i forbindelse med navneskift 

Betalingsbestemmelser
Depositum kr. 3.000 pr. person, opkræves ved bekræftelse af reservationen. Eventuel Afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med rejsen og senest indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet skal uopfordret være Fairway Tours Golf Rejser Aps i hænde senest 60 dage inden afrejsen. 

 

Bestilles rejsen med mindre end 60 dage til afrejse, skal hele beløbet være Fairway Tours Golf Rejser Aps i hænde indenfor 2 hverdage efter modtagelse af bekræftelse Rejsebevis, flybilletter og anden information bliver fremsendt på mail ca. 10 dage inden afrejsen. Ønskes disse fremsendt som brev, tillægges der kr. 50 pr reservation. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, er man ikke sikret deltagelse i den bestilte rejse. 

 

Afbestilling
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på dit deltagerbevis/faktura:

- Ved afbestilling senest og inden 60 dage før afrejsen, er depositum tabt.
- Ved afbestilling mellem 59 og 45 dage før afrejsen, er 75% af rejsens pris tabt.

- Ved afbestilling mindre end 44 dage før afrejse, eller ved udeblivelse, er hele rejsens pris tabt.


Fairway Tours Golf Rejser Aps udgifter til ikke refunderbare flybilletter, vil altid være tabt,
uanset tidspunktet for afbestilling.

Vær opmærksom på, at der ved evt. ændringer, opkræves kr. 500 pr. berørt deltager. 


Prisændringer
Priserne er baseret på de pr. d. 30.6 2022 gældende priser, skatter, afgifter og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan Fairway Tours Golf Rejser Aps forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse. 

 

Prisændringer vil blive beregnet efter følgende principper: 1) Ved ændringer af flypriser, samtlige skatter/afgifter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger kr. 100. 2) Valutaændringer på mere end + 5 % eller - 10 % i forhold til fakturaens udstedelsesdag. Prisændringen vil alene omfatte omkostninger vedrørende landarrangement. 3) Der tages forbehold for trykfejl i web prislisterne, samt ændrede priser fra vores samarbejdspartnere, som endnu ikke er opdateret i prislisterne

Rejseforsikring
Alle rejsende bør være behørigt forsikrede. Fairway Tours Golf Rejser Aps anbefaler, at der som min tegnes en Afbestillingsforsikring,
der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende, eller hos den rejsendes nærmeste familie. Oplysninger herom fås hos bl.a. Gouda. Vær særlig opmærksom på reglerne vedrørende dækning udenfor Europa med det Blå Sundhedsbevis. 

Flyrejsen
Såfremt du, udover den anførte rejserute, har særlige krav til din billets fleksibilitet, skal dette være anført på bekræftelsen. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på bekræftelsen. Vi gør opmærksom på, at navn/e på deltagerbeviset og især på fly billetter, skal stemme overens med det i passet. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navn/e i pas og billetter, kan rejse nægtes uden ansvar for flyselskab og Fairway Tours Golf Rejser Aps. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.


Overdragelse
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På grund af de ofte benyttede restriktive flybilletter, vil hele flybillettens pris normalt være tabt. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt så hurtigt som muligt og senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves et ændringsgebyr på kr. 500 per person samt evnt. omkostninger til ændring af flybilletten. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende for betaling af et restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen 

Aflysning
Rejsen kan aflyses af Fairway Tours Golf Rejser Aps på grund af udefra kommende omstændigheder, som vi eller vore samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning

Arrangørens ansvar
Fairway Tours Golf Rejser Aps optræder som agent for lokale hoteller, golfbaner og agenter. Fairway Tours ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen.
Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset.  

Kundens ansvar
Kunden er forpligtiget til at sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer, til at holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen. Undlades dette har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne, uden kunden kan rejse krav Til at møde rettidigt på de i rejseplanen, eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder, ved ud og hjemrejse. 

Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Fairway Tours Golf Rejser Aps, eller vor stedlige repræsentant, så snart manglen konstateres, således at Fairway Tours Golf Rejser Aps straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Fairway Tours Golf Rejser Aps i hænde senest 10 dage efter rejsens afslutning.
Ved uenighed mellem Fairway Tours Golf Rejser Aps og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for: 

Pakkerejse-ankenævnet 
Røjelskær 11, 3. 
2840 Holte 

Værneting og lovvalg
Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod Fairway Tours Golf Rejser Aps skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. 

Pas og visum
Kunden er forpligtiget til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa. Ved rejser til Tyrkiet, skal passet være gyldigt i mindst 90 dage fra indrejsedato. Ved andet statsborgerskab end dansk og svensk, skal den rejsende selv søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om andet statsborgerskab end dansk og svensk, så Fairway Tours Golf Rejser Aps kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor Fairway Tours Golf Rejser Aps

Ved rejser til Tyrkiet skal passet være gyldigt i mindst 150 dage fra indrejsedato. Der skal tillige være tomme sider til ind/ud rejse stempler. Ellers kan man blive nægtet indrejse 


Fairway Tours Golf Rejser * Hjortespringparken 58 * 2730  Herlev * info@fairwaytours.dk *  Rejsegarantifonden nr. 2182